หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Worksheets for School-CON system

Worksheets  for School-CON system
Worksheet01 ให้บุคลากรทุกคนเข้าใช้ระบบงาน OBEC e-office
url           :  http://portal.obec.go.th 
            ทำความเข้าใจในการ login/logout

Worksheet02  การสร้างบันทึกข้อความ
ภารงาน          : ให้ฝึกสร้างบันทึกข้อความเรื่อง  แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งกรรมการนิเทศงาน............(ที่ตนสังกัด).................... ส่งถึงเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน

Worksheet03  :  บันทึกตั้งเรื่อง หรือบันทึกสร้างหนังสือ 

ภารงาน          : ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกตั้งเรื่องเพื่อแจ้งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง                 :  รายงานการอบรมปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สาระสำคัญ     :  สพฐ.มีนโยบายให้มีการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ต.ค.56 เป็นต้นไป และ สพป. กทม. กำหนดให้โรงเรียนเข้ารับการอบรมในวันที่......  และข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรม ตามคำสั่งโรงเรียน ตามกำหนด  และได้ดำเนินการจัดระบบงานตามที่ได้รับการอบรม เรียบร้อยแล้ว
หนังสือนำส่ง   : (แนบไฟล์ .pdf)
อ้างถึง             : auto
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน.docx
จึงเรียนมาเพื่อโปรด   ลงนามถึง  สพป.กทม., โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน,  และโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
เสนอผู้บริหาร****(ตามสายบังคับบัญชา Flowchat)

blog           : http://kratoop.blogspot.com
Tel             : 082 138 9600
facebook     : kt sign

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น