หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ระบบงานสารบรรณ

ระบบงานสารบรรณ  :  OBEC E-officeWorksheets  for AREA
Worksheet01 ให้บุคลากรทุกคนเข้าใช้ระบบงาน OBEC e-office
url    :  http://portal.obec.go.th 
            ทำความเข้าใจในการ login/logout

(ชื่อผู้ใช้ : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน  : sumsin0101                 (ตัวพิมพ์เล็กนะจ๊ะ)
 มาจาก sumit  singporn วันเกิด 01/01/2515)


Worksheet02  การสร้างบันทึกข้อความ
ตัวอย่าง  บันทึกข้อความเรื่อง  แจ้งลงเวลาปฏิบัติราชการ
ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยครับ  ที่ระบบ e-office
ภารงาน          : ให้ฝึกสร้างบันทึกข้อความเรื่อง  แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งกรรมการนิเทศงาน............(ที่ตนสังกัด).................... ส่งถึงเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน และ สุมิตร  สิงห์พร

Worksheet03  :  บันทึกตั้งเรื่อง หรือบันทึกสร้างหนังสือ  สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต

ภารงาน          : ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกตั้งเรื่องเพื่อแจ้งหนังสือไปยังโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง                 :  การกำกับติดตามการบริหารงาน..............................
สาระสำคัญ     :  สพฐ.มีนโยบายให้ เขตพื้นที่กำกับติดตามงานทุกงาน
หนังสือนำส่ง   : (แนบไฟล์ .pdf)
อ้างถึง             : auto
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานการกำกับติดตามการบริหารงาน.docx
จึงเรียนมาเพื่อโปรด   ลงนามถึง  โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน  สพป.กทม. , สพม.5, และโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
เสนอผู้บริหาร****(ตามสายบังคับบัญชา Flowchat)082 138 9600

Flowchat  : assign by  signporns@gmail.com
  • ระบบการส่งหนังสือราชการของเขตพื้นที่
  • ระบบการส่งหนังสือราชการของโรงเรียน
  • ระบบการรับหนังสือราชการของเขตพื้นที่
  • ระบบการรับหนังสือราชการของโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น