หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ภารกิจของแอดมินโรงเรียน

Exercise for School-Admin  :  ภารกิจของแอดมินโรงเรียน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Port let : งานของ admin
1. การสร้างโปรไฟล์บุลากร
***เลือกที่ user profile เพื่อเพิ่มข้อมูลบุคลากร

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลือก user profile เลือก กลับ(ด้านบน) แล้วเลือก ค้นหา แล้วเลือกรายชื่อบุคลากรที่ต้องการแก้ไข

***เลือกที่ multi user upload เพื่อเพิ่มข้อมูลเป็นกลุ่ม(ใช้ excel 2010 ในการทำไฟล์ data

++++++++++++++++
2. การเพิ่ม-แก้ไข-ลบ ผู้ใช้งาน
ในการกำหนดสิทธิ์ให้บุคลากรเข้าใช้ระบบ  ต้องสร้าง user account  ให้ก่อน
การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แบบกลุ่ม(ทีละหลายคน)

++++++++++++++++
3. การกำหนดโครงสร้างสายบังคับบัญชา
++++++++++++++++
4. การกำหนดบทบาทหน้าที่พิเศษ
++++++++++++++++
5. การกำหนดเลขหนังสือราชการให้กับโรงเรียน

++++++++++++++++


วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Worksheets for School-CON system

Worksheets  for School-CON system
Worksheet01 ให้บุคลากรทุกคนเข้าใช้ระบบงาน OBEC e-office
url           :  http://portal.obec.go.th 
            ทำความเข้าใจในการ login/logout

Worksheet02  การสร้างบันทึกข้อความ
ภารงาน          : ให้ฝึกสร้างบันทึกข้อความเรื่อง  แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งกรรมการนิเทศงาน............(ที่ตนสังกัด).................... ส่งถึงเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน

Worksheet03  :  บันทึกตั้งเรื่อง หรือบันทึกสร้างหนังสือ 

ภารงาน          : ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกตั้งเรื่องเพื่อแจ้งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง                 :  รายงานการอบรมปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สาระสำคัญ     :  สพฐ.มีนโยบายให้มีการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ต.ค.56 เป็นต้นไป และ สพป. กทม. กำหนดให้โรงเรียนเข้ารับการอบรมในวันที่......  และข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรม ตามคำสั่งโรงเรียน ตามกำหนด  และได้ดำเนินการจัดระบบงานตามที่ได้รับการอบรม เรียบร้อยแล้ว
หนังสือนำส่ง   : (แนบไฟล์ .pdf)
อ้างถึง             : auto
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน.docx
จึงเรียนมาเพื่อโปรด   ลงนามถึง  สพป.กทม., โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน,  และโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
เสนอผู้บริหาร****(ตามสายบังคับบัญชา Flowchat)

blog           : http://kratoop.blogspot.com
Tel             : 082 138 9600
facebook     : kt sign

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ระบบงานสารบรรณ

ระบบงานสารบรรณ  :  OBEC E-officeWorksheets  for AREA
Worksheet01 ให้บุคลากรทุกคนเข้าใช้ระบบงาน OBEC e-office
url    :  http://portal.obec.go.th 
            ทำความเข้าใจในการ login/logout

(ชื่อผู้ใช้ : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน  : sumsin0101                 (ตัวพิมพ์เล็กนะจ๊ะ)
 มาจาก sumit  singporn วันเกิด 01/01/2515)


Worksheet02  การสร้างบันทึกข้อความ
ตัวอย่าง  บันทึกข้อความเรื่อง  แจ้งลงเวลาปฏิบัติราชการ
ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยครับ  ที่ระบบ e-office
ภารงาน          : ให้ฝึกสร้างบันทึกข้อความเรื่อง  แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งกรรมการนิเทศงาน............(ที่ตนสังกัด).................... ส่งถึงเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน และ สุมิตร  สิงห์พร

Worksheet03  :  บันทึกตั้งเรื่อง หรือบันทึกสร้างหนังสือ  สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต

ภารงาน          : ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกตั้งเรื่องเพื่อแจ้งหนังสือไปยังโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง                 :  การกำกับติดตามการบริหารงาน..............................
สาระสำคัญ     :  สพฐ.มีนโยบายให้ เขตพื้นที่กำกับติดตามงานทุกงาน
หนังสือนำส่ง   : (แนบไฟล์ .pdf)
อ้างถึง             : auto
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานการกำกับติดตามการบริหารงาน.docx
จึงเรียนมาเพื่อโปรด   ลงนามถึง  โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน  สพป.กทม. , สพม.5, และโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
เสนอผู้บริหาร****(ตามสายบังคับบัญชา Flowchat)082 138 9600

Flowchat  : assign by  signporns@gmail.com
  • ระบบการส่งหนังสือราชการของเขตพื้นที่
  • ระบบการส่งหนังสือราชการของโรงเรียน
  • ระบบการรับหนังสือราชการของเขตพื้นที่
  • ระบบการรับหนังสือราชการของโรงเรียน